REGULAMIN KONKURSU „ORZEŁ INNOWACJI”

1. Organizator

Organizatorem konkursu „Orzeł innowacji” (dalej Konkurs) jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000066047, NIP: 5220103673, nr REGON: 002050380, o kapitale zakładowym w wysokości 7 160 368,00 zł, w całości opłaconym (dalej Organizator).

2. Ogłoszenie X edycji Konkursu

Z dniem 1 grudnia 2023 Organizator ogłasza X edycję Konkursu. X edycja ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów, które pojawiły się na rynku w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2023. W X edycji Konkursu wyłonione i nagrodzone zostaną start‑upy oraz przedsiębiorstwa, które skutecznie wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania i poprawiają dzięki nim swoją efektywność lub pozycję rynkową oraz wprowadzają na rynek innowacyjne projekty. Konkurs prowadzony będzie przez Organizatora poprzez Redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, którego Organizator jest wydawcą.

3. Kapituła

Nagrody w Konkursie przyznaje Kapituła. W skład Kapituły Konkursu (dalej Kapituła) wchodzą osoby wskazane przez Organizatora dające gwarancje rzetelnej oceny Zgłoszeń. Kapituła odpowiada za etap merytorycznej oceny.

4. Uczestnicy Konkursu

Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie jednostki organizacyjne zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polski (dalej Uczestnicy Konkursu).

5. Przebieg Konkursu

ETAP ZGŁOSZEŃ

 • a) Uczestnicy Konkursu zgłaszają się samodzielnie, poprzez przekazanie Organizatorowi wypełnionego Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu strony internetowej (dalej Zgłoszenie).
 • b) Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 grudnia 2023 do 7 marca 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych terminów.
 • c) Zgłoszenie składa się z opisu innowacyjnego projektu wdrożonego przez Uczestnika Konkursu oraz oświadczenia, że innowacja jest oryginalna, to znaczy została opracowana samodzielnie przez Uczestnika Konkursu, z jego udziałem bądź na jego zlecenie.

ETAP OCENY FORMALNEJ

 • Organizator nie później niż do 22 marca 2024 dokonuje ich weryfikacji pod kątem formalnym, kierując się następującymi kryteriami:
  • kompletność Zgłoszenia (adekwatność zakresu przedstawionych informacji do opisów Formularza zgłoszeniowego),
  • szczegółowość (ocena stopnia szczegółowości przedstawionych informacji, pozwalająca na rzetelną ocenę innowacyjnego projektu),
  • aktualność (ocena informacji ujętych w Zgłoszeniu pod kątem ich aktualności, z odzwierciedleniem aktualnych metodyk i standardów merytorycznych),
  • wiarygodność (ocena wiarygodności informacji przekazanych w Zgłoszeniu, uwzględniając przy tym założenie, że dane zewnętrzne są bardziej wiarygodne niż dane wewnętrzne, pochodzące od Uczestnika Konkursu).

ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ

 • a) Organizator nie później niż 25 marca 2024 przekazuje Kapitule komplet Zgłoszeń, a Kapituła w terminie nie później niż 8 kwietnia 2024 dokonuje ich weryfikacji pod kątem merytorycznym, kierując się następującymi kryteriami:
  • wpływ projektu na efektywność firmy,
  • udział własny działań B+R w pracach nad projektem,
  • wartość kosztów poniesionych w związku z opracowaniem projektu,
  • korzyści dla klientów lub użytkowników projektu,
  • ewentualnie innymi przesłankami świadczącymi o istotności i innowacyjności projektu.
 • b) Kapituła wyłoni zwycięzcę oraz wyróżnienia w ustalonych przez siebie kategoriach.
 • c) Kapituła ma prawo odstąpienia od przyznania nagrody głównej i wyróżnień. Decyzje te nie będą rodziły roszczeń ze strony Uczestników Konkursu.

6. Nagrody i wyróżnienia

Zwycięzca nagrody głównej otrzyma dyplom, tytuł „Orzeł innowacji“ oraz prawo do posługiwania się tytułem i logotypem nagrody w celach promocyjnych.

7. Gala

Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się 6 czerwca w Digital Knowledge Space.

8. Zastrzeżenia

Wszelkie zastrzeżenia uczestników Konkursu do decyzji Kapituły powinny zostać przekazane Organizatorowi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Zastrzeżenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. Wszelkie spory dotyczące zgodności decyzji Kapituły z Regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez redaktora prowadzącego projekt w porozumieniu z Audytorem.

9. Przetwarzanie danych osobowych

 • a) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich przedstawicieli w celach konkursu. Przez czynność przystąpienia do konkursu uczestnicy oświadczają i zapewniają, że przedstawiciele firm (członkowie zarządu i inni przedstawiciele), których dane zostały przekazane Administratorowi zostali o tym powiadomieni i wyrazili zgodę na ich administrowanie (przetwarzanie) ich danych osobowych.
 • b) Administrator powołał koordynatora ds. ochrony danych osobowych dostępnego pod adresem e-mail dane_osobowe@rp.pl.
 • c) Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub ich usunięcia.
 • d) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, tj. przedstawicielom Audytora oraz członkom Kapituły.

10. Postanowienia końcowe

 • a) Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 • b) Wszelkie inne materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • c) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Konkursu (orzelinnowacji.rp.pl).
 • d) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • e) Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 • f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez jej zwycięzcę w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu, w tym nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w komunikacji z Uczestnikami Konkursu, jeśli utrudnienia te wynikają z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Partner główny

Audytor konkursu

Patronat honorowy

Patronat