Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

Regulamin konkursu „Orzeł innowacji”

Celem konkursu jest wybór firm, które od początku 2014 roku do końca 2016 roku wprowadziły interesujące działania innowacyjne, zarówno w zakresie produktowym, jak i organizacyjnym, wdrażając np. usprawnienia technologiczne, czy też nowe modele biznesowe. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjności w polskich firmach.

 1. Organizatorem konkursu jest Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS 000066047, NIP 522-010-36-73, o kapitale zakładowym w wysokości 6 832 000,00 PLN (sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych).
 2. Konkurs prowadzony będzie przez Redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, wydawanego przez Organizatora.
 3. Udział w konkursie mogą brać udział firmy spełniające wymogi konkursu, które same przysłały zgłoszenia wdrożonych innowacji lub zostały zgłoszone przez firmy i organizacje.
 4. Warunki przystąpienia do konkursu
  • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie firmy zarejestrowane w Polsce.
  • Zgłaszana innowacja musiała zostać wdrożona od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
  • Zgłoszenie musi zawierać również oświadczenie, że innowacyjny projekt firmy jest oryginalny i nie został nigdzie wcześniej wdrożony.
 5. Na podstawie zgłoszeń, wyboru zwycięzcy dokonuje kapituła wybrana przez redakcjęRzeczpospolitej – Organizatora.
 6. Audytorem Konkursu jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., który sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu („Audytor Konkursu“).
 7. Organizator lub Audytor Konkursu może dokonać weryfikacji zgłoszeń, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w danych. Organizator lub Audytor Konkursu może też wystąpić do kandydatów o dodatkowe dane lub weryfikować je w innych źródłach.
 8. Kandydatury na adres wskazany w ogłoszeniach Organizatora można składać od 7 sierpnia 2017 do 7 listopada 2017.Ostateczny termin zbierania kandydatur do nagrody może ulec zmianom.
 9. Nagrodę stanowi dyplom i tytuł „Orzeł innowacji“.
 10. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Kapituła ma decydujący głos wyboru.
 11. Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza roszczenia po stronie firm uczestniczących w Konkursie.
 12. Wszelkie spory wynikające z Regulaminem rozstrzygane będą wyłącznie przez redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.
 13. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Konkursu(rp.pl/orzelinnowacji).
 15. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 16. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
 18. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 20. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Audytora Konkursu
 21. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem rp.pl/orzelinnowacji
 22. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest z siedzibą w Warszawie, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4A. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom należącym do Grupy KPMG w Polsce oraz innym podmiotom członkowskim stowarzyszonym z KPMG International Cooperative. Podmioty należące do Grupy KPMG w Polsce to: KPMG sp. z o. o., KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., KPMG Sp. z o.o., KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 23. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich przedstawicieli w celach konkursu.

Przez czynność przystąpienia do konkursu firmy-Uczestnicy oświadczają i zapewniają, że przedstawiciele firm (członkowie zarządu i inni przedstawiciele firm), których dane zostały przekazane Administratorowi zostali o tym powiadomieni i wyrazili zgodę na ich administrowanie (przetwarzanie) ich danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 2. Regulamin jak i jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na portalu Rzeczpospolitej (orzelinnowacji.rp.pl).