Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Organizator

Partner strategiczny

Partner

Partner merytoryczny,
Audytor konkursu

Regulamin konkursu „Orzeł innowacji”

Celem konkursu jest wybór firm, które od początku 2014 roku do końca 2016 roku wprowadziły interesujące działania innowacyjne, zarówno w zakresie produktowym, jak i organizacyjnym, wdrażając np. usprawnienia technologiczne, czy też nowe modele biznesowe. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjności w polskich firmach.

 1. Organizatorem konkursu jest Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS 000066047, NIP 522-010-36-73, o kapitale zakładowym w wysokości 6 832 000,00 PLN (sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych).
 2. Konkurs prowadzony będzie przez Redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, wydawanego przez Organizatora.
 3. Udział w konkursie mogą brać udział firmy spełniające wymogi konkursu, które same przysłały zgłoszenia wdrożonych innowacji lub zostały zgłoszone przez firmy i organizacje.
 4. Warunki przystąpienia do konkursu
  • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie firmy zarejestrowane w Polsce.
  • Zgłaszana innowacja musiała zostać wdrożona od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
  • Zgłoszenie musi zawierać również oświadczenie, że innowacyjny projekt firmy jest oryginalny i nie został nigdzie wcześniej wdrożony.
 5. Na podstawie zgłoszeń, wyboru zwycięzcy dokonuje kapituła wybrana przez redakcjęRzeczpospolitej – Organizatora.
 6. Audytorem Konkursu jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., który sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu („Audytor Konkursu“).
 7. Organizator lub Audytor Konkursu może dokonać weryfikacji zgłoszeń, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w danych. Organizator lub Audytor Konkursu może też wystąpić do kandydatów o dodatkowe dane lub weryfikować je w innych źródłach.
 8. Kandydatury na adres wskazany w ogłoszeniach Organizatora można składać od 7 sierpnia 2017 do 7 listopada 2017.Ostateczny termin zbierania kandydatur do nagrody może ulec zmianom.
 9. Nagrodę stanowi dyplom i tytuł „Orzeł innowacji“.
 10. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Kapituła ma decydujący głos wyboru.
 11. Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza roszczenia po stronie firm uczestniczących w Konkursie.
 12. Wszelkie spory wynikające z Regulaminem rozstrzygane będą wyłącznie przez redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.
 13. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Konkursu(rp.pl/orzelinnowacji).
 15. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 16. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
 18. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 20. Organizator ani Audytor Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Audytora Konkursu
 21. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem rp.pl/orzelinnowacji
 22. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest z siedzibą w Warszawie, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4A. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom należącym do Grupy KPMG w Polsce oraz innym podmiotom członkowskim stowarzyszonym z KPMG International Cooperative. Podmioty należące do Grupy KPMG w Polsce to: KPMG sp. z o. o., KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., KPMG Sp. z o.o., KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 23. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich przedstawicieli w celach konkursu.

Przez czynność przystąpienia do konkursu firmy-Uczestnicy oświadczają i zapewniają, że przedstawiciele firm (członkowie zarządu i inni przedstawiciele firm), których dane zostały przekazane Administratorowi zostali o tym powiadomieni i wyrazili zgodę na ich administrowanie (przetwarzanie) ich danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 2. Regulamin jak i jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na portalu Rzeczpospolitej (orzelinnowacji.rp.pl).