Fundusze nowej perspektywy UE
14.11.2016

FUNDUSZE NOWEJ PERSPEKTYWY UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

 

Obszary „podatne na innowacje”. W co warto inwestować? Segment ICT, inteligentna energetyka, farmacja, biotechnologia, przemysł lotniczy , nowe materiały i nanotechnologie

·        Należy pamiętać, że nie ma obszarów niepodatnych na innowacje, wszystkie one choć w różnym stopniu - wymagają innowacji podnoszących poziom produktywności. Dlatego każdy sektor przemysłu ma sobie tylko właściwy poziom zaangażowania i wydatków w B+R+I; np. przemysł farmaceutyczny czy ICT przeznacza na badania i prace rozwojowe znacznie więcej niż wydobywczy lub lekki. Branże różnią się również jeśli chodzi o wkład badań podstawowych w ich rozwój. Najwięcej odwołań do badań podstawowych znajduje się w patentach powstałych w przemyśle chemicznym oraz przetwórstwie żywności (odwołania do chemii, biologii i medycyny klinicznej), następnie w produktach elektrycznych i elektronicznych (fizyka i nauki inżynieryjne). Najmniej odwołań do badań podstawowych znajdujemy w przemyśle transportowym.

·        Współcześnie najwięcej innowacji obserwujemy w branży medycznej, chemicznej, lotnictwie, sektorze ICT. Widać to również po projektach dofinansowanych z PO IG. Projekty, które bardzo przemawiają do wyobraźni to te, które próbują zmierzyć się z chorobami, które są trudno uleczalne oraz zapada na nie znaczny odsetek społeczeństwa. Bardzo inspirujące są projekty, dzięki którym tworzy się nowa nisza rynkowa, w miarę postępu technologicznego rodzą się coraz to nowe pomysły i ulepszenia.

·        Nie oznacza to, że sektory niskiej technologii nie mają „szansy na innowacyjność” i rozwój. Natomiast innowacje w tych branżach (np.: przemysł wydobywczy, tekstylny) opierają się w większym stopniu na absorpcji technologii – zakupie maszyn, urządzeń i oprogramowaniu niż na efektach własnej działalności badawczo-rozwojowej. Sektory te korzystają w dużej mierze z wkładu badań technologicznych prowadzonych na rzecz sektorów wysokiej technologii. Znaczenie przepływów wiedzy z innych sektorów w ostatnich latach rośnie.

 

W porównaniu z perspektywą finansową 2007-2013 w nowym okresie programowania nastąpiło szereg zmian. Do najważniejszych z nich należą:

    Większy nacisk został położony na projekty polegające m.in. na prowadzeniu prac B+R oraz rozwoju innowacji technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii). Wpierane będą także inne formy innowacji (w tym innowacje organizacyjne, marketingowe, społeczne).

     Wprowadzone zostało ukierunkowanie tematyczne wsparcia na rzecz realizacji projektów innowacyjnych przedsiębiorstw i sfery badawczo-rozwojowej. Preferowane będą projekty charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji.

     Silniej i szerzej wspierane są projekty badawcze realizowane przez przedsiębiorstwa w celu zwiększania poziomu nakładów prywatnych na B+R. Wspieranie projektów badawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa będzie miało na celu stymulowanie zwiększania poziomu nakładów prywatnych na B+R.

      Większy nacisk położony jest na wspieranie projektów realizowanych we współpracy sektorów nauki i biznesu, co powinno zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac B+R w kraju. Zgodnie z tym podejściem, instrumenty skierowane do jednostek naukowych powinny przyczyniać się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

      Planowane jest odejście od dalszego finansowania kosztów funkcjonowania IOB oraz zarządzanej przez nie infrastruktury, na rzecz profesjonalizacji usług świadczonych przez IOB. Działalność IOB powinna w większym stopniu podlegać mechanizmom rynkowym i umożliwiać samofinansowanie tych podmiotów.

      Znacznie szerzej stosowane będą instrumenty finansowe (m.in. pożyczki, poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców na cele inne niż działalność badawczo-rozwojowa.

      Szczególnie ważną formą wsparcia jest wykorzystanie i pobudzenie instytucji finansowych finansujących projekty wysokiego ryzyka. Dotyczy to w szczególności funduszy typu seed capital, aniołów biznesu i funduszy venture capital, które inwestują w przedsięwzięcia o wysokim potencjale wzrostu. Wykorzystujemy w tym celu mechanizmy koinwestycyjne zapewniające „zdrowe” bodźce dla inwestorów do poszukiwania najlepszych przedsięwzięć a także wykorzystanie ich „niefinansowego” potencjału (kontakty, eksperci, procesy itp.).

PARP